Login Password Signup/Forgot Password
language
 


 
 
เป็นเรื่องราวของโรคอัลไซเมอร์ที่กำลังเป็นที่สนใจ ซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของโรค และให้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค ตลอดจนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสมองที่มีความสำคัญในการควบคุมทั้งร่างกายและจิตใจของเรา
  
  26/03/2010
เป็นเรื่องราวของโรคอัลไซเมอร์ที่กำลังเป็นที่สนใจ ซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของโรค และให้ตระหนักถึงความรุนแรงของโ...
  19/03/2010
นำเสนอในส่วนของอาการแสดงของโรคในแต่ละระดับ เพื่อให้ผู้ที่ติดตามในตอนนี้ได้นำความรู้ดังกล่าวใช้ในการประเมินความสามารถ...
  17/03/2010
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคอัลไซเมอร์ และอาการทางพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนแก้ไขอาการทางจิตเวช...
  25/05/2010
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคอัลไซเมอร์ และอาการทางพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนแก้ไขอาการทางจิตเวช...
  15/06/2010
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคอัลไซเมอร์ และอาการทางพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนแก้ไขอาการทางจิตเวช...
  17/06/2010
เสนอการดูแล การปฏิบัติตัว วิธีการป้องกันสมอง เพื่อให้สมองยังคงสดใสและห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์...

  ATRIUM INFO
53/185 Luggolf Village Muang Thong Thani Moo9
Bangpud Parkket Nonthaburi 11120
Office : +66(0)29600122
Mobile : +66(0)811239138
Email : info@atriumifo.tv